Lover for Norsk polarklubb

LOVER FOR NORSK POLARKLUBB

Stiftet 21. februar 1933

Vedtatt 14. februar 1950 med endringer vedtatt 2. mars 1960, 15. februar 1989, 8. mars 2000 og 27. mars 2019.

§l. Navn

Klubbens navn er Norsk Polarklubb.

§2. Formål

Norsk Polarklubbs mål er:

A) å vekke interesse for samt spre opplysning om polarstrøkene samt norsk og internasjonal virksomhet i disse strøk.

B) å samle medlemmene for drøftelse av arktiske og antarktiske emner og for selskapelig samvær.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan opptas alle som er opptatt av polarområdene og som har interesse for klubben og dens virke.

Søknad om opptakelse sendes styret.

Utmelding må skje skriftlig.

Æresmedlemmer og innbudte medlemmer kan utnevnes etter enstemmig beslutning av styret.

§ 4. Styret

Norsk Polarklubb ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for ett år ad gangen, styremedlemmer for to år og varamedlemmer for ett år. Av og innen styret velges nestleder og sekretær.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Over styrets forhandlinger føres protokoll.

§ 5. Årsmøtet

Ordinært årsmøte holdes senest innen utgangen av mars måned. Ekstraordinært årsmøte innkalles etter beslutning av styret eller på skriftlig forlangende av minst 20 medlemmer.

Innkalling med saksliste sendes medlemmene innen 14 dager før møtet.

På det ordinære årsmøtet behandles: Årsberetning, revidert regnskap og valg. Utenom styret velges revisor for ett år ad gangen. Årsmøtet velger også en valgkomite på tre personer (fortrinnsvis blant tidligere medlemmer av styret). For øvrig behandles forslag fra styret og forslag fra medlemmer innkommet innen desember måneds utgang.

Valgene foregår skriftlig når flere kandidater er foreslått. Avstemming ved fullmakt kan foretas ved stemmeberettiget medlem. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall, unntatt lovforandringer hvortil kreves 2/3 av de framøtte medlemmer.

§ 6. Kontingent

Kontingenten betales årlig. Livsvarig medlemskap kan også tegnes. Størrelsen på dette er 20 ganger årskontingenten.

Årboken sendes gratis til medlemmene.

§ 7. Oppløsning

Beslutning om oppløsning av Norsk Polarklubb kan fattes på ordinært årsmøte med 2/3 av klubbens medlemmer, idet fraværende medlemmer stemmer skriftlig. I tilfelle oppløsning anvendes klubbens midler til fremme av norsk vitenskapelig virksomhet i polarstrøkene.

Last ned lovene i PDF-format